Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX K 1488/21 - wyrok Sąd Rejonowy w Kielcach z 2022-05-19

Sygn. akt IX K 1488 / 2 1

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 maja 2022 roku

Sąd Rejonowy w Kielcach, IX Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Anita Młynarczyk

Protokolant: sekr. sąd. Aleksandra Chmielewska

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2022 roku, w K.

na rozprawie

sprawy J. N.

syna W. i A. z domu W.

urodzonego (...) w K.

oskarżonego o to, że:

w dniu 6 marca 2021 roku w K. prowadząc po drodze publicznej w ruchu lądowym pojazd marki B. nr rej. (...) nie zastosował się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach prawomocnego wyroku sygn. akt IX K 232/20 z dnia 15 kwietnia 2020 roku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat, a nadto nie zastosował się do decyzji Starosty (...) nr KT-I.5430.22.121.2017.JW z dnia 17 listopada 2017 roku o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi kat. B potwierdzonego prawem jazdy, przy czym czynu tego dopuścił się po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyśle przestępstwo podobne orzeczone przez Sąd Rejonowy w Kielcach wydane w sprawie sygn. akt IX K 232/20 za czyn z art. 244 k.k. i art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od dnia 5 stycznia 2020 roku do dnia 4 lipca 2020 roku,

to jest o przestępstwo z art. 244 k.k. i art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.,

orzeka:

I.  oskarżonego J. N., w ramach czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, uznaje za winnego tego, że w dniu 6 marca 2021 roku w K. prowadził w ruchu lądowym na drodze publicznej samochód marki B. o nr rej. (...), przez co nie zastosował się do orzeczonego wobec niego wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2020 roku sygn. akt IX K 232/20 łącznego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat i decyzji Starosty (...) z dnia 17 listopada 2017 roku nr KT-I.5430.22.121.2017.JW o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B i czyn ten kwalifikuje jako przestępstwo z art. 244 k.k. i art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie powołanych przepisów, przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 244 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 42 § 1a pkt 1 i pkt 2 k.k. i art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego J. N. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat;

III.  na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego J. N. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 250 (dwustu pięćdziesięciu) złotych tytułem kosztów sądowych, w tym 180 (sto osiemdziesiąt) złotych opłaty.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IX K 1488/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

J. N.

art. 244 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. W dniu 17 listopada 2017 roku Starosta (...) wydał decyzję nr KT-I.5430.22.121.2017.JW o cofnięciu J. N. uprawień do kierowania pojazdami kategorii B w związku z popełnieniem przez niego w okresie 2 lat od dnia wydania mu po raz pierwszy prawa jazdy trzech wykroczeń w ruchu drogowym.

decyzja Starosty (...) z dnia 17 listopada 2017 roku nr KT-I.5430.22.121.2017.JW wraz z potwierdzeniem jej odbioru przez J. N.

k. 8-10

2. Sąd Rejonowy w Kielcach wyrokiem łącznym z dnia 15 kwietnia 2020 roku wydanym w sprawie sygn. akt IX K 232/20 orzekł wobec J. N. łączny środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat, na poczet którego zaliczono okres jego rzeczywistego wykonywania od dnia 5 kwietnia 2019 roku do dnia 4 stycznia 2020 roku. Wyrok łączny Sądu Rejonowego w Kielcach wydany w sprawie o sygn. akt IX K 232/20 uprawomocnił się w dniu 23 kwietnia 2020 roku.

wyrok łączny Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2020 roku sygn. akt IX K 232/20

k. 51

dane o karalności

k. 37-39

3. W dniu 6 marca 2021 roku J. N. pomimo obowiązującego go zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, około godz. 21:30 kierując samochodem marki B. nr rej. (...) podążał ul. (...) w K..

wyjaśnienia J. N.

k. 63, 91v-92

4. W tym czasie rejon ul. (...) w K. patrolowali funkcjonariusze Policji st. post. M. G. i mł. asp. M. K.. Funkcjonariusze Policji zatrzymali do kontroli drogowej samochód kierowany przez J. N.. Po sprawdzeniu w systemie funkcjonariusze Policji ujawnił, że kierujący nim J. N. posiada zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i aktywną decyzję cofającą mu uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B.

zeznania M. G.

k. 36v, 92-92v

wyjaśnienia J. N.

k. 63

5. J. N. – ma 25 lat i jest bezdzietnym kawalerem. Zamieszkuje wraz z partnerką, z którą utrzymuje jej troje dzieci. Ma wykształcenie zawodowe w zawodzie mechanika. Zatrudniony jest w firmie budowlanej w charakterze pracownika budowlanego, gdzie zarabia 4.500 zł miesięcznie. Nie posiada żadnego majątku. Nie leczył się psychiatrycznie ani odwykowo. Dotychczas był karany wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 27 marca 2018 roku sygn. akt IX K 212/18 za przestępstwo z art. 180a kk na karę grzywny w rozmiarze 60 stawek dziennych w kwocie po 20 zł stawka i 1 rok zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a także wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 21 marca 2019 roku sygn. akt IX K 10/19 za przestępstwo z art. 244 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby, której wykonanie zarządzono postanowieniem z dnia 14 stycznia 2020 roku i wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 26 września 2019 roku sygn. akt IX K 1084/19 za przestępstwo z art. 244 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności i 3 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, które zostały objęte wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2020 roku sygn. akt IX K 232/20, którym orzeczono karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności i łączny środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat, na poczet którego zaliczono okres od dnia 5 kwietnia 2019 roku do dnia 4 stycznia 2020 roku, a nadto wyrokiem Sądu Rejonowego w Starachowicach z dnia 26 maja 2021 roku sygn. akt II K 381/21 za przestępstwo z art. 244 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i 3 lata zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Również był wielokrotnie karany za wykroczenia w ruchu drogowym. Aktualnie nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. W chwili czynu objętego rozpoznaniem w sprawie był poczytalny.

oświadczenie J. N.

k. 62-62v, 91v-92

dane osobopoznawcze

k. 64

wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 26 września 2019 roku sygn. akt IX K 1084/19

k. 12, 47

wyrok Sądu Rejonowego w Starachowicach z dnia 26 maja 2021 roku sygn. akt II K 381/21

k. 49

wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 21 marca 2019 roku sygn. akt IX K 10/19

k. 53

wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 27 marca 2018 roku sygn. akt IX K 212/18

k. 55

wyrok łączny Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2020 roku sygn. akt IX K 232/20

k. 51

dane o karalności

k. 37-38, 86-87

dane z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

k. 81-84

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

J. N.

art. 244 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. J. N. działał w warunkach recydywy określonej w art. 64 § 1 kk gdy w dniu 6 marca 2021 roku prowadził w ruchu lądowym na drodze publicznej samochód marki B. o nr rej. (...) nie stosując się do orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i wbrew decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B.

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

4

zeznania M. G.

jasne, logiczne, stanowcze, obiektywne w zakresie obowiązywania wobec oskarżonego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych korespondujące z treścią wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Kielcach sygn. akt IX K 232/20

3, 4

wyjaśnienia J. N.

konsekwentne, logiczne i rzeczowe, korespondują z pozostałym materiałem dowodowym; oskarżony w toku postępowania przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu podając motywy, które legły u podstaw podjętej przez niego decyzji prowadzenia pojazdu mechanicznego wbrew obowiązującemu go sądowemu zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, jak i decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B; wiedza oskarżonego o wydanym zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz decyzji o cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii B pozostaje aktualna na chwilę czynu objętego rozpoznaniem w sprawie

5

oświadczenie J. N.

logicznie, jasne, niebudzące wątpliwości co do okoliczności dotyczących osoby oskarżonego

5

dane osobopoznawcze

informacja sporządzona w przewidzianym prawem trybie i formie

1

decyzja Starosty (...) z dnia 17 listopada 2017 roku nr KT-I.5430.22.121.2017.JW wraz z potwierdzeniem jej odbioru przez J. N.

dokument urzędowy, z którego wynika orzeczenie wobec J. N. cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B w związku z popełnieniem przez niego w okresie 2 lat od wydania mu po raz pierwszy prawa jazdy trzech wykroczeń w ruchu drogowym, którą to decyzję oskarżony osobiście odebrał

5

wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 26 września 2019 roku sygn. akt IX K 1084/19

dokument urzędowy, niekwestionowany i niebudzący wątpliwości

5

wyrok Sądu Rejonowego w Starachowicach z dnia 26 maja 2021 roku sygn. akt II K 381/21

dokument urzędowy, niekwestionowany i niebudzący wątpliwości

5

wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 21 marca 2019 roku sygn. akt IX K 10/19

dokument urzędowy, niekwestionowany i niebudzący wątpliwości

5

wyrok Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 27 marca 2018 roku sygn. akt IX K 212/18

dokument urzędowy, niekwestionowany i niebudzący wątpliwości

2, 5

wyrok łączny Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2020 roku sygn. akt IX K 232/20

dokument urzędowy, z którego wynika orzeczenie wobec J. N. sądowego łącznego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat, obowiązującego w okresie od dnia 23 kwietnia 2020 roku, tj. od dnia uprawomocnienia się wyroku z okresem zaliczenia jego wykonywania od dnia 5 kwietnia 2019 roku do dnia 4 stycznia 2020 roku

2, 5

dane o karalności

aktualna informacja sporządzona w przewidzianym prawem trybie i formie

5

dane z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

informacja sporządzona przez uprawnionego funkcjonariusza Policji, w oparciu o policyjne bazy danych, niebudząca wątpliwości

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1, 2, 3, 4, 5 – lp. 1.1

1 – lp. 2

pełnomocnictwo

dokument procesowy niestanowiący podstawy ustaleń faktycznych w sprawie

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

I.

J. N.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony J. N. swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 244 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk, albowiem:

- w dniu 6 marca 2021 roku w K. prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym na drodze publicznej – samochód marki B. o nr rej. (...) jadąc ul. (...) w K., to jest drogą o dużym natężeniu ruchu nawet w godzinach późnowieczornych, a więc wówczas gdy to oskarżony pojazd prowadził;

- obowiązywał oskarżonego orzeczony wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2020 roku sygn. akt IX K 232/20 łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat obowiązujący od dnia 23 kwietnia 2020 roku, tj. od dnia uprawomocnienia się wyroku łącznego, z zaliczeniem na jego poczet okresu jego wykonywania od dnia 5 kwietnia 2019 roku do dnia 4 stycznia 2020 roku;

- obowiązywało oskarżonego wynikające z decyzji Starosty (...) z dnia 17 listopada 2017 roku nr KT-I.5430.22.121.2017.JW cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B,

- oskarżony był świadomy obowiązującego go zakazu i cofnięcia uprawnień.

Nie można oskarżonemu natomiast przypisać działania w warunkach recydywy określonej w art. 64 § 1 kk, jaką to kwalifikację w zarzucie aktu oskarżenia przyjął prokurator, albowiem oskarżony w wymaganym ku temu okresie nie odbywał co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyśle przestępstwo podobne, gdyż uprzednio za takie przestępstwo, tj. z art. 244 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk był karany odpowiednio na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 21 marca 2019 roku sygn. akt IX K 10/19 i na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 26 września 2019 roku sygn. akt IX K 1084/19, zaś wskazana w zarzucie aktu oskarżenia kara 6 miesięcy pozbawienia wolności, jest karą łączną orzeczoną wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2020 roku sygn. akt IX K 232/20 orzeczoną wobec oskarżonego po połączeniu wskazanych wyżej kar jednostkowych pozbawienia wolności orzeczonych wobec niego w sprawach Sądu Rejonowego w Kielcach sygn. akt IX K 10/19 i IX K 1084/19.

1.4.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.5.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.6.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. N.

I.

I.

Stopień winy oskarżonego jest wysoki – oskarżony jest osobą dorosłą, zdrową psychicznie. Bezprawność jego zachowania jest oczywista.

Stopień społecznej szkodliwości czynu jest znaczny, jeśli weźmie się pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, na który wpływ ma rodzaj i charakter naruszonego dobra jakim jest wymiar sprawiedliwości, a w jego ramach zapewnienie wykonania orzeczeń sądu, jak i decyzji administracyjnych, ale także i bezpieczeństwo na drogach publicznych. Stopień zagrożenia tego dobra był wysoki, co wynika z faktu, że oskarżony jechał drogą o dużym natężeniu ruchu. Pobudki oskarżonego (prowadzenie pojazdu za kolegę, który znajdował się w stanie nietrzeźwości) nie wpływają na zmniejszenie stopnia społecznej szkodliwości jego czynu. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu Sąd miał na uwadze także sposób i okoliczności popełnienia czynu, jak również zamiar bezpośredni oskarżonego oraz motywację oskarżonego. Okolicznością zwiększającą stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego jest naruszenie przez niego swym czynem różnych dóbr prawnych, co powoduje konieczność zastosowania kumulatywnej kwalifikacji prawnej czynu.

Nie ulega wątpliwości, iż oskarżony działał umyślnie.

Na korzyść oskarżonego należy poczytać przede wszystkim jego postawę w toku postępowania kiedy złożył wyjaśnienia pozostające w zgodzie z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie. Na niekorzyść oskarżonego wpływa dotychczasowa jego czterokrotna karalność i to wyłącznie za przestępstwo z art. 180a kk oraz trzy przestępstwa z art. 244 kk i art. 180a kk w zw. z art. 11 § 2 kk, co wskazuje, iż zachowanie oskarżonego ocenione na gruncie sprawy niniejszej to nie odosobniony przypadek.

Przy uwzględnieniu celów zapobiegawczych i wychowawczych, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeb w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa Sąd uznał, iż najodpowiedniejszą karą dla oskarżonego będzie kara 1 roku pozbawienia wolności, która jest adekwatna do wagi popełnionego przestępstwa. Kara ta zadziała na oskarżonego wychowawczo, a jednocześnie pozostawi w społeczeństwie przekonanie o nieopłacalności dopuszczania się podobnych przestępstw.

II.

I.

Art. 42 kk w swoim § 1a pkt 1 i 2 stanowi, iż w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 180a kk, jak i w razie skazania za przestępstwo z art. 244 kk jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do prowadzenia pojazdów mechanicznych, sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Należy zauważyć, że art. 43 § 1 k.k. przewiduje, iż jeżeli ustawa nie stanowi inaczej zakaz, o którym mowa w art. 39 pkt 3 k.k., czyli zakaz prowadzenia pojazdów, orzeka się w latach od roku do lat 10. Sąd uznał, iż w niniejszej sprawie orzeczony wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat jest adekwatny do stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz stopnia zawinienia oskarżonego, a także uwzględnia potrzebę prewencyjnego oddziaływania.

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Oskarżony w dacie czynu objętego rozpoznaniem w sprawie był osobą karaną na karę pozbawienia wolności wobec czego odpadła możliwości rozważania wobec niego warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III.

Z uwagi na to, że wobec oskarżonego Sąd wydał wyrok skazujący, na zasadzie art. 627 kpk Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 250 zł tytułem kosztów sądowych w sprawie, na które złożyły się:

- opłata w kwocie 180 zł od wymierzonej oskarżonemu kary pozbawienia wolności (art. 616 § 2 pkt 1 kpk i art. 617 kpk w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych, t.j. Dz.U. z 1983 r., nr 49, poz. 223 ze zm.);

- ryczałt za doręczenie wezwań i innych pism w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem w łącznej kwocie 40 zł (art. 618 § 1 pkt 1 kpk w zw. z § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 663),

- opłatę za informację z Krajowego Rejestru Karnego w kwocie 30 zł (art. 618 § 1 pkt 10 kpk w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1709, w zw. z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, Dz.U. z 2014 r., poz. 861 ze zm.).

Sąd doszedł do przekonania, że oskarżony będąc młodym i zdrowym mężczyzną posiadającym możliwości zarobkowe, jest w stanie uiścić koszty sądowe, które nie są wysokie.

1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Stajniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kielcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Anita Młynarczyk
Data wytworzenia informacji: