Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX K 1129/21 - wyrok Sąd Rejonowy w Kielcach z 2021-11-02

Sygn. akt IX K 1129/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 listopada 2021 roku

Sąd Rejonowy w Kielcach IX Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Bożena Kotwa - Surowska

Protokolant: sekr. sąd. Krzysztof Piotrowski

Prokurator: nie stawił się – zawiadomiony wokandą

po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2021 roku

na rozprawie

sprawy T. S. syna R. i L. z domu K.,

ur. (...) w Z.

oskarżonego o to, że: w dniu 10 sierpnia 2021r. w K. znajdując się w stanie nietrzeźwości, I badanie 0,54 mg/l, II badanie 0,50 mg/l, III badanie 0,36 mg/l, IV badanie 0,36 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził w ruchu lądowym pojazd marki F. o nr rej. (...),

tj. to jest o przestępstwo z art. 178 a § 1 kk

orzeka:

I.  oskarżonego T. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, stanowiącego przestępstwo z art. 178 a § 1 kk i za to na podstawie art. 178a § 1 kk w zw. z art 33 § 1 i 3 kk wymierza mu karę grzywny w rozmiarze 200 (dwieście) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dzesięć) złotych;

II.  na podstawie art. 42 § 2 kk w zw. z art. 43 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego T. S. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat, zaliczając na poczet powyższego zakazu na podstawie art. 63 §4 kk okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy nr (...) od dnia 10 sierpnia 2021 roku;

III.  na podstawie art. 43a § 2 kk orzeka wobec oskarżonego T. S. środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

IV.  na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego T. S. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 270 (dwieście siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych.

Sędzia Bożena Kotwa - Surowska

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IX K 1129/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

S. T.

art. 178a § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1)  W dniu 9 sierpnia 2021r. oskarżony T. S. spożywał do późnych godzin nocnych alkohol. Zakończył spożycie po północy. O 5 rano udał się pociągiem do Z.. Nic nie jadł. Około 14 godziny wrócił do K.. W międzyczasie dostał telefon od klientki, żeby zrobić jej pomiar. Będąc nietrzeźwy wsiadł za kierownice swego pojazdu i udał się do klientki. Po zrobieniu pomiarów wracał swoim samochodem do domu. Około godz. 16,45 na ulicy (...) doprowadził do kolizji, uderzając w tył poprzedzającego go pojazdu. Został poddany badaniu na stan trzeźwości I badanie z godz. 16,59 - 0,54 mg/l, II badanie z godz. 17,21 - 0,50 mg/l, III badanie z godz. 18,09 - 0,36 mg/l, IV badanie z godz. 18,13 - 0,36 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego

protokoły badania stanu trzeźwości

świadectwo wzorcowania

zeznania funkcjonariusza P. S.

zeznania B. R.

k. 25 , 94-95

k.5, 6

k.7,8

k.12

k.20

1.  T. S. ma 43 lat. Jest wdowcem. Obecnie jest w nowym związku. Ma dwoje dzieci. Prowadzi działalność gospodarczą , osiągając dochód w wysokości około 5.000 zł. Nie leczył się psychiatrycznie ani odwykowo. Popełniał wykroczenia w ruchu drogowym.

Wyjaśnienia oskarżonego

k. 24, 94

zestawienie wykroczeń w ruchu drogowym

k. 30

dane o karalności

k. 28

dane osobopoznawcze

k. 31

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1 i 2

wyjaśnienia oskarżonego

Oskarżony przyznał się do winy, zarówno zakresie spożywania uprzednio alkoholu, jak i jazdy pojazdem, co koresponduje z poczynionymi ustaleniami, dowodami osobowymi, protokołami badania stanu trzeźwości.

1

protokoły badania trzeźwości

sporządzone w prawidłowej formie i trybie niebudzące wątpliwości.

1

świadectwo wzorcowania

sporządzone we właściwej formie i trybie, niebudzące wątpliwości, potwierdzające aktualność wzorcowania urządzeń

2

zestawienie wykroczeń w ruchu drogowym

sporządzone we właściwej formie i trybie, niebudzące wątpliwości

2

dane o karalności

sporządzone w przewidzianym prawem trybie i formie

1

Zeznania świadka P. S.

Obiektywne i rzetelne. Dodać należy, iż świadek ten zeznawał, że wyczuwał alkohol z ust oskarżonego.

1

Zeznania świadka B. R.

Szczere i logiczne. Świadek również wskazywał, że wyczuwał woń alkoholu od oskarżonego.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1

Wyjaśnienia oskarżonego

Oskarżony kwestionował, aby był świadomy, że jeszcze alkohol znajduje się w jego organizmie. Wyjaśnienia nielogiczne, niezgodne z zasadami doświadczenia życiowego. Oskarżony spożywał dużą ilość alkoholu ( w protokole zaznaczono wódkę około 1 litra) do późnych godzin, (po północy), zarówno policjant , jak i drugi kierujący wyczuwali woń alkoholu od oskarżonego. Także wyniki badań, które nie są przecież na minimalnym poziomie wskazują, że oskarżony był w stanie nietrzeźwości z czego nie wątpliwe zdawał sobie sprawę, gdyż każda osoba w powyższej sytuacji taki wniosek by wyciągnęła.

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

T. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony w pełni wyczerpał znamiona czynu z art. 178a § 1 k.k., zgodnie z którym odpowiedzialności karnej polega ten, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że oskarżony prowadził w ruchu lądowym samochód, w stanie nietrzeźwości, co wynika jednoznacznie ze zgromadzonego materiału dowodowego, a zwłaszcza z protokołów badania stanu trzeźwości.

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.5.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.6.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

T. S.

I

I

Stopień winy oraz społecznej szkodliwości popełnionego czynu były znaczne, zaś okoliczności jego popełnienia nie budziły wątpliwości. Wskazać należy, że oskarżony jechał w stanienie trzeźwości , czym niewątpliwe zagrażał bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego. Zresztą doprowadził on do kolizji drogowej. Zdawał sobie sprawę ze swojego stanu, nic go nie ograniczało w podejmowaniu decyzji. Oskarżony nie był zmuszony żadnymi okolicznościami do jazdy w takim stanie. Równie dobrze mógł skorzystać z innego środka, chociażby taksówki czy autobusu, bądź przełożyć pomiary. W ocenie Sądu nie ma żadnych okoliczności, które usprawiedliwiałyby zachowanie oskarżonego czy wpływały łagodząco na stopień winy, czy stopień społecznej szkodliwości. Oskarżony jechał w mieście w godzinach dużego natężenia ruchu.

Biorąc pod rozwagę powyższe okoliczności wskazać należy, iż nie zaistniały przesłanki do zastosowania wobec oskarżonego dobrodziejstwa instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, bo ani wina , ani stopień społecznej szkodliwości oskarżonego nie kształtowały się na niskim poziomie. Także stopień nietrzeźwości nie był niski, dodać należy, iż alkohol był w fazie eliminacji i w momencie jazdy , jeszcze przed kolizją stopień jego stężenia był z pewnością wyższy. Stan zdrowia oskarżonego czy jego sytuacja rodzinna, nie może usprawiedliwiać jego zachowania i wpływać na wagę popełnionego przestępstwa, jak i stopień jego winy. Oskarżony jadąc w takim stanie świadomie godził w bezpieczeństwo ruchu i innych jego uczestników. Nic go do takiego zachowanie nie przymuszało, oskarżony zdawał sobie sprawę z grożących mu konsekwencji prawnych. Pijani kierowcy stanowią plagę na polskich drogach i nie można uznawać, że jazda w stanie nietrzeźwości jest zachowaniem „nieszkodliwym” czy cechującym się niskim stopniem winy.

Na korzyść oskarżonego, Sąd poczytał uprzednią niekaralność za przestępstwa. (oskarżony był karany za wykroczenia) oraz przyznanie się do winy. Rozważając całokształt powyższych okoliczności, w tym sytuację zdrowotna i rodzinną oraz finansową , Sąd wymierzył karę grzywny wysokości 200 stawek po 10 zł. każda stawka. W ocenie Sądu powyższa grzywna leży w zasięgu możliwości finansowych oskarżonego, który ma stały dochód, a nadto posiada majątek.

II

I

Sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na minimalny okres 3 lat. Sąd zaliczył okres zatrzymania prawa jazdy.

III

I

Sąd orzekł obligatoryjny środek karny w wysokości w minimalnej wysokości 5000 zł.

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

Na podstawie art. 627 k.p.k. Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych. Łączna kwota orzeczonych 270 kosztów sądowych objęła następujące opłaty i wydatki:

- 40 zł – tytułem ryczałtu za doręczenie wezwań i pism

- 30 zł - tytułem opłaty za uzyskanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

- 200 zł. – tytułem opłaty od kary grzywny

W ocenie Sądu oskarżony jest w stanie uiścić powyższe koszty.

1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Stajniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kielcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Bożena Kotwa-Surowska
Data wytworzenia informacji: