Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 991/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kielcach z 2018-03-07

Sygn. akt III RC 991/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Kielcach III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Urszula Cyrnek

Protokolant:

st.sekr.sądowy Alina Jandała

po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2018 w Kielcach

przy udziale

na rozprawie

sprawy z powództwa N. S.

przeciwko M. K.

o podwyższenie alimentów

I.podwyższa od pozwanego M. K. alimenty na rzecz N. S. z kwoty po 190zł m-cznie ustalonych ugodą z dnia 28.04.2008r zawartą przed Sądem Rejonowym w Jędrzejowie w sprawie IIIRC 59/08 do kwoty po 400(czterysta)zł miesięcznie poczynając od dnia 1 października 2017r, płatne z góry do dnia 15-ego każdego miesiąca z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat do rak przedstawicielski ustawowej R. S. (1);

II.w pozostałej części powództwo oddala;

III.odstępuje od obciążania powódki nieuiszczonymi kosztami sądowymi od oddalonej części powództwa;

IV.nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach kwotę 126(sto dwadzieścia sześć)zł tytułem kosztów sądowych;

V.wyrokowi w punkcie pierwszym nadaje rygor natychmiastowej wykonalności

SSR Urszula Cyrnek

Sygn. akt IIIRC 991/17

UZASADNIENIE

R. S. (1) działająca jako przedstawicielka ustawowa małoletniej N. S. w pozwie z dnia 26 września 2017r skierowanym przeciwko M. K. domagała się podwyższenia alimentów na rzecz córki z kwoty po 190zł do kwoty po 450zł miesięcznie i zasądzenia zwrotu połowy kosztów wyprawki szkolnej za 2017r w kwocie 531,23zł.

Pozwany wnosił o oddalenia powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ugodą z dnia 28 kwietnia 2008r zawartą przed Sadem Rejonowym w Jędrzejowie pozwany został obciążony obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz córki N. S.(poprzednio D.) w kwocie po 190 zł miesięcznie.

Wówczas małoletnia powódka miała półtora roku, mieszkała razem z matką odbywającą staż w Powiatowym Urzędzie Pracy w J. i pobierającą z tego tytułu kwotę649,87zł netto, niezamężną.

Pozwany był rozwiedziony, poza powódką miał na utrzymaniu dwóch synów, na których obciążony był obowiązkiem alimentacyjnym w kwocie po 300zł miesięcznie na rzecz każdego z nich. Prowadził działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży szkła.

dowód: akta (...) SR w Jędrzejowie -ugoda z dnia 28.04.2008r-k.14, zaświadczenie PUP w J.-k.9, wyrok SO w Kielcach z dnia 31.05.2005r -k. 65 akt IC 666/04.

Obecnie powódka ma 11 lat, uczęszcza do V klasy szkoły podstawowej. Wyprawka do szkoły jak: plecak, część książek, zeszyty, pomoce naukowe, obuwie, odzież kosztowała ją około 1000zł, ubezpieczenie 28zł, rada rodziców 50zł. Jej miesięczne wydatki to: wyżywienie 300zł,odzież i obuwie 150zł, środki czystości i higieniczne 50zł, telefon 30zł, leczenie 30zł, wydatki szkolne 100zł, wypoczynek 100zł. Powódka jest uzdolniona muzycznie i uczy się gry na organach. Kilka razy w miesiącu matka dowozi ją własnym samochodem 4 kilometry do (...) na lekcje gry na instrumencie. Za naukę płaci 15 zł miesięcznie(k.41). Zakupiła jej też organy za kwotę 1.000 złotych.Za zieloną szkołę zapłaciła 1300zł

R. S. (1) ma 31 lat, z zawodu jest technikiem farmacji, pracuje w swoim zawodzie i od sierpnia 2017r zarabia miesięcznie 1801,24 zł , innych dochodów nie ma. Jest zamężna i ze związku tego posiada 9-letnią córkę. Razem z mężem i dziećmi zamieszkuje w mieszkaniu zakupionym za kredyt. Opłaty związane z utrzymaniem mieszkania to: czynsz 630zł, gaz 70zł, energia 70zł, TV 35zł, Internet 39,99zł.

dowód: faktury-k.7-12; zaświadczenie o zarobkach R. S.-k.36, przesłuchanie R. S. (1)-k.83,83v i k.37-60.

Pozwany ma 57 lat, z zawodu jest kierowcą, posiada wszystkie kategorie prawa jazdy, z tym, że aktualnie nie ma certyfikatu na przewóz towarów i osób. Nadal prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu szkłem. Za 2017r do Urzędu Skarbowego wykazał dochód w kwocie 8.443,82zł. Skarży się na wiele chorób takich jak: bóle głowy, kręgosłupa, problemy ze słuchem, nadciśnienie, kamicę nerkową, pokrzywkę, zaburzenia nerwicowe. Nie legitymuje się żadnym orzeczeniem o inwalidztwie lub niepełnosprawności. W 2017r przebywał często na zwolnieniach lekarskich, a mianowicie: w styczniu 25 dni, cały luty, w marcu 17 dni, w maju 27 dni, w czerwcu 2 dni, w lipcu 28 dni, w sierpniu 11 dni, we wrześniu 10 dni, w listopadzie 16 dni, w grudniu 7 dni, co łącznie stanowi 171 dni, za co łącznie otrzymał zasiłek chorobowy w kwocie 6.892,05zł. W 2018r przebywał na zwolnieniu lekarskim od 20 stycznia do 8 marca. Po rozwodzie nie założył nowej rodziny. Mieszka sam w mieszkaniu po rodzicach, gdzie czynsz wynosi 383zł, gaz i energia 70zł miesięcznie. Do listopada 2017r nie miał zaległości w opłatach, a nawet w czynszu odnotowano nadpłatę na kwotę 328,78zł(k.94). Od stycznia 2018r nie płaci za czynsz i jego zaległość na miesiąc marzec 2018r wynosiła 1164,23 zł(k.95).Nadal płaci alimenty w kwocie 300zł na rzecz 21 letniego syna, z wykształcenia kucharza-kelnera, który uczy się w Prywatnej Policealnej Szkole dla Dorosłych na kierunku (...)

dowód: PIT-28 za 2017r-k.32-35, zaświadczenia lekarskie i karty leczenia pozwanego-k.62-65,67-76, zaświadczenie ze szkoły-k.78, faktury opłat za energię-k.79, informacja spółdzielni o wysokości czynszu-k.80, zaświadczenie (...) -Oddział w K. o wysokości pobieranego zasiłku chorobowego przez pozwanego w 2017r-k.81-82,przesłuchanie pozwanego-k.83v, zwolnienia lekrskie-k.96-99.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo jest częściowo zasadne.

Stosownie do treści art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Podkreślić należy, że obowiązek zapewnienia utrzymania dziecku spoczywa na obojgu rodzicach, przy czym zakres, w jakim powinni oni łożyć na dziecko, zgodnie z art. 135§1 kro zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanych. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (art. 133 §1 kro).

Od czasu ostatniego ustalenia alimentów między stronami upłynął okres 10 lat.

Powszechnie wiadomo jest i okoliczność ta nie wymaga szczególnych dowodów, że w miarę rozwoju dziecka i kontynuowania nauki jego koszt utrzymania wzrasta. Niezbędne są bowiem istotne nakłady na zapewnienie dziecku prawidłowego rozwoju intelektualnego, fizycznego, należytego rozwoju kulturalnego i wypoczynku.

Na znaczenie upływu czasu dla określenia potrzeb dzieci Sąd Najwyższy wskazał przy tym w orzeczeniu z dnia 1 czerwca 1965 r., w którym wskazano, iż różnica wieku dzieci spowodowana upływem czasu od daty postanowienia określającego wysokość renty alimentacyjnej, sama przez się uzasadnia wzrost potrzeb związanych z uczęszczaniem do szkoły, pobieraniem dodatkowych lekcji itp., co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia wydatków (postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, I CZ 135/64, nie publikowane).

Dlatego też mając powyższe na względzie oraz kierując się ustaleniami faktycznymi i doświadczeniem życiowym sąd uznał, iż miesięczne koszty utrzymania małoletniej powódki oscylują obecnie w granicach nie mniejszych niż 800-900 zł miesięcznie. Potrzeby 11-letniej powódki uczęszczającej do szkoły, pobierającej naukę gry na organach są nieporównywalnie większe niż w 2008r kiedy powódka miała zaledwie 1,5 roku. Pojawiły się bowiem nowe wydatki związane z edukacją, odpowiednim wyżywieniem, ubraniem, leczeniem, zakupem środków czystości, rozwojem kulturalnym, wypoczynkiem, a także w pewnej części z zapewnieniem dziecku mieszkania i ponoszenia opłat związanych z użyciem energii, gazu, wody itp.

Z drugiej strony możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego pozostają na tym samym poziomie, gdyż nadal od kilkunastu lat prowadzi on tę samą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży szkła. Co prawda w 2017r przez prawie pół roku przebywał na zwolnieniach lekarskich i obecnie w 2018r również przebywa na takim zwolnieniu, to mimo tego nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej ani jej nie zawiesił. Sytuacja jego nie była tak tragiczna jak stara się przedstawić, skoro wywiązywał się ze wszystkich obowiązków opłat za mieszkanie oraz z obowiązków alimentacyjnych, a nawet posiadał nadpłaty w czynszu.. Znamienne jest, iż, zaległości w czynszu, w opłatach za gaz, energię datują się dopiero od stycznia 2018r, kiedy to toczy się przedmiotowa sprawa o podwyższenie alimentów.

Poza tym w stosunku do 2008r zmniejszyło się jego zobowiązanie alimentacyjne o 300zł, skoro nie płaci już alimentów na rzecz jednego syna. Poza tym powinien on wyjaśnić kwestię dalszego alimentowania drugiego 21 letniego syna, który posiada wyuczony zawód kucharza-kelnera, a pobiera jedynie naukę w policealnej szkole prywatnej dla dorosłych.

W tych okolicznościach sąd uznał, iż pozwany powinien w większym niż dotychczas zakresie partycypować w kosztach utrzymania powódki, bowiem poza alimentami w żaden inny sposób nie przyczynia się do zaspokojenia jej usprawiedliwionych potrzeb. W przekonaniu sądu kwota 400zł znajduje się w zakresie jego możliwości majątkowych i zarobkowych i z pewnością nie doprowadzi go do niedostatku.

Pozwany nie może uchylać się od obowiązku alimentacyjnego tylko na tej podstawie, że stanowiłoby to dla niego nadmierny ciężar. Zresztą rodzice zobowiązani są do podzielenia się z dziećmi nawet najmniejszymi dochodami. Tylko całkowita niezdolność do pracy może zwolnić rodzica od alimentowania, a taką niezdolnością pozwany się nie legitymuje.

Biorąc powyższe rozważania pod uwagę, Sąd uznał, że jest uzasadnionym, aby pozwany partycypował w kosztach utrzymania powódki kwotą po 400zł miesięcznie i do takiej też kwoty podwyższył przedmiotowe alimenty na mocy art. 133§1 kro i art. 138 kro w zw. z art. 135 kro. W pozostałej części powództwo oddalił jako wygórowane, w tym również żądanie o zapłatę połowy kosztów wyprawki, gdyż te jednorazowe wydatki uwzględnia się w kwocie alimentów przeznaczonych na bieżące comiesięczne utrzymanie.

Rygor natychmiastowej wykonalności co do punktu I wyroku nadano w oparciu o treść art. 333§1 kpc.

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o koszach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014r. poz. 1025) Sąd nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Kielcach) kwotę 126 zł tytułem opłaty sadowej.

SSR Urszula Cyrnek

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Kieliś
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kielcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Urszula Cyrnek
Data wytworzenia informacji: