Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 428/19 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kielcach z 2019-11-26

Sygn. akt I Ns 428/19

POSTANOWIENIE

Dnia 26 listopada 2019 roku

Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Beata Kupiec

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2019 roku w Kielcach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku D. S. (1)

z udziałem Województwa (...) Zarządu Dróg Wojewódzkich w K.

o wydanie depozytu sądowego

postanawia:

oddalić wniosek.

Sędzia Beata Kupiec

ZARZĄDZENIE

1.  wydanie postanowienia odnotować w Rep. Ns;

2.  odpis postanowienia doręczyć: wnioskodawcy i uczestnikowi postępowania z pouczeniem tym, że w terminie tygodniowym od dnia doręczenia niniejszego postanowienia mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia, podlegający opłacie stałej
w wysokości 100,00 zł oraz że od niniejszego postanowienia służy apelacja, którą należy wnieść do w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia postanowienia wraz
z uzasadnieniem, pouczając przy tym o trybie wniesienia apelacji, tj. o aktualnej treści art. 369 k.p.c.

Dnia 26 listopada 2019 roku Sędzia Beata Kupiec

Sygn. akt I Ns 428/19

UZASADNIENIE

Na podstawie wniosku z dnia 5 maja 2019 roku D. S. (1) wniosła o wypłatę na jej rzecz kwoty złożonej depozytu sądowego tut. Sądu, w wykonaniu postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach, sygn. akt VIII Ns 418/17, wskazując iż dotyczy on prawa własności nieruchomości położnej w obrębie (...), gmina B., oznaczonej jako działki ewidencyjne o nr: 156/1 o pow. 0,021 ha, nr 157/1 o pow. 0,0038 ha oraz nr 157/2 o pow. 0,0959 ha, przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej, a kwota to 42.650,00 zł. Wyjaśniła, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, sygn. akt I Ns 453/18 o stwierdzeniu nabycia spadku działki te należą do niej w ¼ części.

Na podstawie zarządzenia z dnia 12 września 2019 roku, poinformowano wnioskodawczynię D. S. (1), o tym że postanowieniem z dnia 6 lipca 2017 roku wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 418/17 Sąd Rejonowy w Kielcach zezwolił Województwu (...) Zarządowi Dróg Wojewódzkich w K. na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 42.650 złotych tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa (...) prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 22 S., gmina B., oznaczonej jako działki ew. nr 156/1 o pow. 0,0021 ha (powstałej z podziału działki ew. 156), nr 157/1 o pow. 0,0038 ha (powstałej z podziału działki ew. 157), nr 157/2 o pow. 0,0049 ha, nr 157/3 o pow. 0,0027 ha (powstałej z podziału działki ew. 157), 262/7 o pow. 0,0959 ha (powstałej z podziału działki ew. 262/3), zastrzegając jednocześnie, że kwota ta ma być wypłacona osobie legitymującej się tytułem własności do tej nieruchomości. W związku z powyższym, zobowiązano wnioskodawczynię D. S. (1) do wykazania, że przysługuje jej lub spadkodawcy Z. C. (1) prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie 22 S., gmina B., oznaczonej jako działki ew. nr 156/1 o pow. 0,0021 ha, nr 157/1
o pow. 0,0038 ha, nr 157/2 o pow. 0,0049 ha, nr 157/3 o pow. 0,0027 ha, 262/7 o pow. 0,0959 ha – w terminie tygodniowym pod rygorem oddalenia wniosku o wydanie depozytu.

W odpowiedzi na powyższe, w zakreślonym terminie, w piśmie z dnia 24 września 2019 roku, wnioskodawczyni przedłożyła postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim: z dnia 1 października 2018 roku, sygn. akt I Ns 453/18 oraz z dnia 26 marca 2019 roku, sygn. akt I Ns 455/18 oraz opinię geodezyjną z dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek podlega oddaleniu.

Zgodnie z przepisem art. 693 14 k.p.c. na żądanie wierzyciela Sąd postanowi wydać mu depozyt, jeżeli zachodzą warunki określone we wniosku o złożenie depozytu.

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2017 roku, sygn. akt VIII Ns 418/17, Sąd Rejonowy w Kielcach zezwolił wnioskodawcy Województwu (...) Zarządowi Dróg Wojewódzkich w K. na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 42.650 (czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) złotych tytułem odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa (...) prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 22 S., gmina B., oznaczonej jako działki ew. nr 156/1 o pow. 0,0021 ha (powstałej z podziału działki ew. 156), nr 157/1 o pow. 0,0038 ha (powstałej z podziału działki ew. 157), nr 157/2 o pow. 0,0049 ha, nr 157/3 o pow. 0,0027 ha (powstałej z podziału działki ew. 157), 262/7 o pow. 0,0959 ha (powstałej z podziału działki ew. 262/3), przeznaczonej na realizację inwestycji drogowej, który to depozyt będzie mógł być wypłacony osobom, które należycie udokumentują swoje prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości przysługujące na dzień 23 października 2015 roku, tj. na dzień ostateczności decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej z dnia 25 kwietnia 2014 roku. Znak: IN-III.7820.1.2.2013 (pkt 1).

Jak wynika z uzasadnienia wniosku złożonego przez wnioskodawczynię wywodzi ona swoje prawa do wypłaty wskazanej we wniosku ¼ części kwoty złożonej do depozytu sądowego ma mocy w/w postanowienia, z okoliczności, iż jest następcą prawną Z. C. (1).

Jak wynika z załączonego do wniosku postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 1 października 2018 roku, sygn. akt I Ns 453/18 na podstawie tego orzeczenia, stwierdzono że spadek po Z. C. (2) z domu G., córce M.
i F., zmarłej dnia 11 listopada 1999 roku w O., mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w S., na podstawie ustawy nabyły jej dzieci: D. S. (2) z domu C. córka S. i Z., J. C. syn S. i Z., W. C. z domu C. córka S. i Z., M. K. z domu C., córka S. i Z., po ¼ (jednej czwartej) części każde z nich (pkt 1) oraz że gospodarstwo rolne wchodzące w skład spadku po w/w spadkodawczyni Z. C. (1) na podstawie ustawy nabyły jej dzieci: D. S. (2) z domu C. córka S. i Z., J. C. syn S. i Z., W. C. z domu C. córka S. i Z., M. K. z domu C., córka S. i Z., po ¼ (jednej czwartej) części każde z nich (pkt 2).

Natomiast z przedłożonego przez wnioskodawczynię postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 marca 2019 roku, sygn. akt I Ns 455/18 wydanego w sprawie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez posiadacza samoistnego wynika, iż na podstawie pkt 1 tego orzeczenia, stwierdzono że Z. C. (1) córka M. i F. nabyła z mocy prawa z dniem 4 listopada 1971 roku na własność nieruchomość rolną stanowiącą działki nr (...) o powierzchni 0,0579 ha, n r 157/4 o powierzchni 0,7786 ha i numer 262/8 o powierzchni 1,6241 ha, położoną w miejscowości S., obręb (...), gmina B., powiat (...), województwo (...), przedstawioną na wypisie i wyrysie Starostwa Powiatowego w O. Św., Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru nr GK-I. (...).2.102.2018 z dnia 2 marca 2018 roku, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru założonych dokumentów.

W tym stanie rzeczy niezbędne było zatem zbadanie w pierwszej kolejności, okoliczności, czy poprzedniczka prawna wnioskodawczyni na datę wskazaną w wyżej opisanym postanowieniu o zezwoleniu na złożenie w/w kwoty odszkodowania do depozytu sądowego, miała prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, tj. przysługujące na dzień 23 października 2015 roku, kiedy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 25 kwietnia 2014 roku, Znak: IN-III.7820.1.2.2013, stała się ostateczna.

Podkreślenia wymaga, że wnioskodawczyni w wykonaniu zobowiązania tut. Sądu, zgodnie z zarządzeniem z dnia 12 września 2019 roku, nie wykazała w sposób należyty, że przysługuje jej lub jej spadkodawcy - Z. C. (1) prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie 22 S., gmina B., oznaczonej jako działki ew. nr 156/1 o pow. 0,0021 ha, nr 157/1 o pow. 0,0038 ha, nr 157/2 o pow. 0,0049 ha, nr 157/3 o pow. 0,0027 ha, 262/7 o pow. 0,0959 ha.

Z przedłożonej przez wnioskodawczynię do pisma z dnia 24 września 2019 roku opinii geodezyjnej wynika co prawda, sposób powstania działek numer (...) o łącznej powierzchni 2,4606 ha, położnych w obrębie S., w gminie B., opisanych w wypisie i wyrysie z dnia 2 marca 2017 roku, GK-I. (...).2.102.2018, pochodzących z działek o numerach (...) o łącznej powierzchni 2,5500 ha, ujawnionych w Akcie Własności Ziemi Nr UG. (...) z dnia 30 kwietnia 1980 roku, lecz dokument ten nie może stanowić podstawy do uznania, iż Z. C. (1), jako spadkodawczyni D. S. (1) posiadła prawo własności do przejętych, na rzecz Województwa (...), nieruchomości położonej w obrębie 22 S., gmina B., oznaczonej jako działki ew. nr 156/1 o pow. 0,0021 ha (powstałej z podziału działki ew. 156), nr 157/1 o pow. 0,0038 ha (powstałej z podziału działki ew. 157), nr 157/2 o pow. 0,0049 ha, nr 157/3 o pow. 0,0027 ha (powstałej z podziału działki ew. 157), 262/7 o pow. 0,0959 ha (powstałej z podziału działki ew. 262/3).

Z analizy załączonego do wniosku postanowienia Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 marca 2019 roku, sygn. akt I Ns 455/18, wynika bowiem, że Z. C. (1) nabyła z mocy prawa z dniem 4 listopada 1971 roku nieruchomość rolną składającą się z działek: nr (...) o powierzchni 0,0579 ha, nr 157/4 o powierzchni 0,7786 ha i numer 262/8 o powierzchni 1,6241 ha, położoną w miejscowości S., obręb (...), gmina B.. Działki jakie nabyła poprzedniczka prawna wnioskodawczyni są odmienne, zarówno co do ich oznaczenia jak i powierzchni ujawnionej w ewidencji gruntów, niż działki, które zostały przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa (...) i co do których osoba uprawniona do odbioru kwoty świadczenia z depozytu sądowego, powinna wykazać prawo własności, na dzień 23 października 2015 roku, tj. na dzień ostateczności decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z dnia 25 kwietnia 2014 roku, Znak: IN-III.7820.1.2.2013.

Poza omówionymi powyżej dokumentami, wnioskodawczyni nie przedłożyła innych dowodów celem wykazania, iż jej spadkodawczyni Z. C. (1) czy też samej wnioskodawczyni przysługuje na w/w datę 23 października 2015 roku prawo własności działek, które zostały wywłaszczone.

Wobec powyższego, z uwagi na okoliczność, iż wnioskodawczyni nie spełniła warunków wypłaty, oznaczonych w postanowieniu o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego, co do złożonej tam kwoty, kwoty, wniosek polegał oddaleniu, o czym orzeczono
w sentencji postanowienia.

Sędzia Beata Kupiec

ZARZĄDZENIE

1.  Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć wnioskodawczyni z pouczeniem
o sposobie i trybie wniesienia apelacji, tj. o aktualnej treści art. 369 k.p.c.

Dnia 20 grudnia 2019 roku Sędzia Beata Kupiec

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Niewadzi
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kielcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Beata Kupiec
Data wytworzenia informacji: