Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 925/18 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kielcach z 2018-10-10

Sygn. I C 925/18 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w Kielcach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Rosiak-Doroz

Protokolant:

sekretarz sądowy Kamila Leśnikowska

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2018 r. w Kielcach

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.

przeciwko A. P.

o zapłatę

I.  Oddala powództwo;

II.  Zasądza od powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz powódki A. P. kwotę 650,43 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych 43/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Renata Rosiak-Doroz

Sygn. akt I C 925/18 upr.

UZASADNIENIE

Pozwem złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 20 czerwca 2012 roku powód (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej A. P. kwoty 2165,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto powód domagał się zasądzenia na jego rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania strona powodowa podniosła, że Wyższa Szkoła (...) im. prof. E. L. w K. świadczyła usługi edukacyjne na rzecz pozwanej w zamian za wynagrodzenie w postaci czesnego. Wskazał, iż pozwana mimo przyjętego na siebie zobowiązania, nie uregulowała w całości ciążących na niej opłat. Powód dodał, iż na podstawie umowy cesji wierzytelności zawartej przez niego z Wyższą Szkołą (...) im. prof. E. L. w K. w dniu 19 września 2011 roku stał się wierzycielem pozwanej. Podniósł, że na żądanie objęte pozwem składa się kwota należności głównej oraz skapitalizowane odsetki ustawowe na dzień poprzedzający dzień wniesienia pozwu. Końcowo powód wskazał, że pozwana została wezwana do uregulowania należności, ale tego nie uczyniła (k. 3-6).

Nakazem zapłaty z dnia 11 lipca 2012 roku wydanym w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 1081656/12 Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie uwzględnił w całości żądanie pozwu (k. 6v.-7).

Przeciwko powyższemu nakazowi zapłaty pozwana A. P. złożyła w dniu 18 lutego 2018 roku sprzeciw, w którym wskazała, że o toczącym się przeciwko niej postępowaniu z powództwa (...) Sp. z o. o. dowiedziała się od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, który w dniu 14 lutego 2018 roku wezwał ją do zapłaty należności z tytułu wydanego nakazu zapłaty w sprawie VI Nc-e (...) . Pozwana wskazała, że pod adresem podanym w pozwie nie mieszka od jedenastu lat, zatem nie można uznać za skutecznie doręczony nakazu zapłaty z dnia 11 lipca 2012 roku, skoro pod adresem wskazanym w pozwie pozwana nie przebywała. Odnosząc się natomiast merytorycznie do treści pozwu, pozwana A. P. podniosła, zarzut przedawnienia kierowanego względem niej roszczenia (k. 9v.-10, 14v-16).

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w Kielcach (k.17).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwana A. P. była studentką niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku Europeistyka w Wyższej Szkoły (...). E. L. w K. w roku akademickim 2007/2008. Decyzją Dziekana Wydziału Nauk Społecznych (...) im. Prof. E. L. w K. została przyjęta na pierwszy rok studiów oraz została z nią zawarta umowa nr (...) o studiowanie w Wyższej Szkole (...) im. prof. E. L. w K.. Zgodnie z treścią tej umowy Uczelnia zobowiązała się zorganizować i przeprowadzić kształcenie pozwanej jako studenta a pozwana winna była za to zapłacić. Wysokość oraz zasady opłaty czesnego ustalone zostały w § 7 tej umowy, przy czym: 1) dla studentów pierwszego roku ustalono że pierwsza wpłata wynosić będzie 190 zł i ma być płatna do 30 września 2007 roku oraz 12 wpłat miesięcznych, w wysokości po 240 zł każda, płatnych w terminie określonym w ust. 5. Student zobowiązywał się uiszczać na rzecz Uczelni opłatę za naukę z góry. Terminem uiszczenia opłaty za naukę był dzień wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni. Niewniesienie przez studenta którejkolwiek raty opłaty w terminie mogło spowodować naliczenie odsetek ustawowych. Niewniesienie przez studenta należnych Uczelni opłat w ciągu 30 dni od terminu określonego w ust. 5 mogło skutkować skreśleniem z listy studentów, co uniemożliwiało dalsze korzystanie z usług edukacyjnych. Zgodnie z § 8 tej umowy student mógł zrezygnować z nauki w Uczelni przez złożenie uczelni pisemnego oświadczenia. Przyjęcie rezygnacji z nauki nie powodowało zwrotu wniesionych opłat miesięcznych do dnia rezygnacji. Data złożenia oświadczenia o rezygnacji jest z kolei terminem wiążącym Uczelnię do zaprzestania naliczania opłat i odsetek.

Dowód: umowa nr (...) o studiowanie z dnia 19 lipca 2007r. (k.60), decyzja z dnia 29.09.2007 r. o przyjęciu pozwanej na studia (k. 58), Regulamin Studiów w Wyższej Szkole (...) im. prof. E. L. w K. (k.61-68), zarządzenie nr (...) Kanclerza Wyższej Szkole (...) im. prof. E. L. w K. (k.71).

Decyzją z dnia 15 kwietnia 2009 roku A. P. została skreślona z listy studentów z powodu niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

Dowód: decyzja z dnia 15.04.2009 r. (k. 70)

A. P. była studentką europeistyki na (...) w K. w roku akademickim 2007 (...) , jednak nie ukończyła pierwszego roku studiów. Pomimo treści umowy o studiowanie była przekonana, że również nieuczestniczenie w zajęciach edukacyjnych, nie przystępowanie do egzaminów semestralnych, zaliczeń i kolokwiów powodują skreślenie z listy studentów. Pozwana w czasie gdy rozpoczynała naukę w (...) w K. wskazała, że mieszka w D.. Faktycznie od 2005 roku mieszkała w K. w wynajmowanych mieszkaniach. Faktyczny kontakt z D., gdzie była zameldowana, straciła wraz ze śmiercią babci z początkiem 2008 roku. A. P. z powodów osobistych nie ukończyła nauki na pierwszym roku studiów. Śmierć babci spowodowała u niej załamanie nerwowe, nie miała ochoty ani siły na naukę. Ponadto tkwiła w przekonaniu, że nie jest studentką Uczelni, skoro zaprzestała chodzić na zajęcia, nie przystępuje do egzaminów. Pozwana nie regulowała także kosztów kształcenia, skoro jej zdaniem nie była już studentką.

Dowód: zeznania pozwanej A. P. (k. 125-126), cz esne studenta (k. 69).

Decyzją dnia 15 kwietnia 2009 roku Dziekan Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły (...) im. prof. E. L. w K. skreślił A. P. z listy studentów 1 roku studiów niestacjonarnych na kierunku Europeistyka z dniem 15 kwietnia 2009 roku z uwagi na niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów.

Dowód: decyzja Dziekana Wydziału Prawa Wyższej Szkoły (...) im. prof. E. L. w K. z dnia 15.04.2009r. (k.70).

W dniu 19 września 2011 roku zawarta została pomiędzy Wyższą Szkołą (...) im. prof. E. L. w K. a (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W. umowa sprzedaży wierzytelności, której przedmiotem było przeniesienie niespornych i wymagalnych wierzytelności pieniężnych w stosunku do dłużników z tytułu świadczonych usług edukacyjnych wymienionych w załączniku nr 2 do tej umowy przysługujących zbywcy Wyższej Szkole (...) im. prof. E. L. w K. na rzecz (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W. jako nabywcy. Na podstawie tej umowy (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W. nabyła od Wyższej Szkoły (...) im. prof. E. L. w K. m.in. wierzytelność przysługującą (...) przeciwko A. P. w kwocie 1.510,00 zł.

Dowód: wyciąg z umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 19.09.2011 r.(k. 54), wyciąg z załącznika do umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 19.09.2011 r. (k.55).

Pismem z dnia 23 września 2011 roku (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. zawiadomił pozwaną o cesji wierzytelności oraz wezwał ją do zapłaty kwoty objętej umową cesji.

Dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 23.09.2011 r. wraz z dowodem nadania przesyłki poleconej (k.72-73).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy w postaci dowodów z wyżej powołanych dokumentów, których wiarygodność nie była kwestionowana w toku niniejszego postępowania przez żadną ze stron, zatem nie wzbudziły one również wątpliwości Sądu w tym zakresie.

Sąd zważył, co następuje:

(...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. jako niezasadne podlegało oddaleniu.

Okolicznością bezsporną na gruncie niniejszego postępowania było, że A. P. posiadała status studenta w Wyższej Szkole (...) w K.. Bezspornym było też, że w dniu 19 lipca 2007 roku zawarła ona z w/w Uczelnią umowę o studiowanie nr (...) w trybie niestacjonarnym na kierunku Europeistyka (studia I stopnia).

Sporne było natomiast, czy powód słusznie domaga się zasądzenia od pozwanej kwoty 2.165,00 zł tytułem nieopłaconego czesnego za okres od listopada 2008 r. do kwietnia 2009 roku wraz z odsetkami ustawowymi od poszczególnych kwot czesnego.

Na wstępie zauważyć należy, iż pozwana, pomimo podpisania umowy o studiowanie, nie ukończyła pierwszego roku nauki. Nie podjęła także nauki na drugim roku, skoro nie zdała należnych egzaminów z pierwszego roku studiów. Pozwana w ogóle nie podjęła nauki na drugim roku studiów roku akademickim 2008/2009.

Jednocześnie wskazać należy, że podniesiony przez pozwaną zarzut przedawnienia okazał się trafny. Stosownie do treści art. 160a ust 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. 2012 poz. 572 z późn. zm.), roszczenia wynikające z umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawartej pomiędzy uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia przedawniają się z upływem trzech lat. Zgodnie zaś z art. 32 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1198 z późn. zm.) do umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. 2012 poz. 572 z późn. zm.), zawartych przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy nowelizującej stosuje się przepis art. 160a ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. 2012 poz. 572 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym w/w ustawą nowelizującą.

Termin przedawnienia dla roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług edukacyjnych zawartej pomiędzy uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia, do jakich bezspornie należą należności z tytułu niezapłaconego przez pozwaną na rzecz Wyższej Szkoły (...), Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. L. w K. czesnego za miesiące od listopada 2008 roku do kwietnia 2009 roku, wynikającego z w/w umowy o świadczenie usług edukacyjnych z dnia 19 lipca 2007 roku, wynosi trzy lata . W tej sytuacji roszczenie powoda wynikające z umowy nr (...) o studiowanie i zestawienia opłat z tytułu czesnego studenta uległo przedawnieniu 6 października 2011 roku. Pozew w niniejszej sprawie został złożony w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 20 czerwca 2012 roku, zatem po upływie terminu przedawnienia.

Wobec na uwadze powyższą okoliczność orzeczono jak w punkcie I sentencji wyroku.

Przy orzekaniu o kosztach procesu Sąd miał na względzie okoliczność, że powód przegrał sprawę w całości, co uzasadnia zastosowanie dyspozycji art. 98 § 1 k.p.c. i obciążenie go kosztami procesu. Na koszty poniesione przez pozwaną złożyły się: opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 z, wynagrodzenie dla reprezentującego pozwaną fachowego pełnomocnika w osobie radcy prawnego w kwocie 600,00 zł oraz koszty poniesione przez pełnomocnika pozwanej w związku z dojazdem do siedziby Sądu i stawiennictwem na rozprawie w dniu 26 września 2018 roku w kwocie 33,43 zł – zgodnie z przedstawionym rachunkiem.

SSR Renata Rosiak – Doroz

ZARZĄDZENIE

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda – r. pr. B. G.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Niewadzi
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kielcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Rosiak-Doroz
Data wytworzenia informacji: